rù rù dây kéo


tranh sơn dầu đinhcường

 

cửa ngỏ tối om sưng biệt lệ
đưa tay sờ một món tóc mai
đêm buồn đơn lẻ con dế gáy
chưa xanh mưa nắng đã hui ngày

kéo màn thiên thể nom vành vạnh
đường mỏi cổ trông xuất hiện người
lũ đom đóm nhỏ mù nhân cách
giọt sáng bần thần ta với ngươi

ngươi với ta cần cù. lấn. lướt
bãi cháy nhân văn khốc liệt đời
rút cục chăm rù rù dây kéo
chút nợ oan phiền đã nín hơi

hoàng xuân sơn
tháng 4 – 2017

Advertisements