Tranh Trương Vũ – Xuân


XUÂN
Sơn dầu trên bố, 30″ x 24″, Trương Vũ thực hiện năm 2014

Advertisements