cười cười

Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn
Photo by Duy Ngọc TN

 

rất mực đười ươi
háy hó háy hó
rất
cười nhố nhăng
rất ta
hột-hạt-nhì-nhằng
cái vui ập tới
cái bần thần                  đi
buồn làm chi
buồn mần chi
cười lên sáng chói*
sắt
chì
lu câm

hoàng xuân sơn
20 tháng ba 2017

“cười lên đi cho răng ‘dzàng’ sáng chói” – nhạc chế dân gian

Advertisement