Tranh Trương Vũ – Xuân Trong Công Viên


XUÂN TRONG CÔNG VIÊN
sơn dầu trên bố, 24″ x 36″, Trương Vũ thực hiện năm 2012

Advertisements