Tranh Trương Vũ – Hoàng Hạ


HOÀNG HẠ
sơn dầu trên bố, 30″ x 24″
Trương Vũ thực hiện năm 2014

Advertisements