Bài chia sẻ của Nguyễn Trọng Khôi với họa sĩ Trương Thị Thịnh 70 năm hội họa

Advertisements