Bao Giờ?

(Đường luật trường thiên thập nhị cú)

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Vòng đời lặng lẽ bước trầm luân,
Ngoảnh lại chao ôi quá thất tuần!
Trước ngõ đào bông chào Chúa Tết
Vườn sau lan nụ vẫy Đông Quân
Quê nuôi đêm tạm chờ năm lụn
Đất mẹ ngày thêm tiễn tháng nhuần
Sắc cúc dõi trông buồn dặc dặc
Màu mai chạnh tủi nhớ bâng khuâng
Tuổi trời đã võng chùng vuông đất
Cuống rún chưa lìa gởi thẻo phân
Cố quận ngựa già bon vó mỏi
Bao giờ Sông Núi mới vào Xuân?

Mai Quang
(Mùa Đông Bắc Mỹ, nhớ Tết quê nhà)
07/02/2017

Advertisements