THIỆP MỜI tham dự buổi họp mặt TRƯƠNG THỊ THỊNH 70 NĂM VỚI HỘI HỌA

T H I Ệ P  M Ờ I

tham dự buổi họp mặt

TRƯƠNG THỊ THỊNH

70 NĂM VỚI HỘI HỌA

từ 1:00 giờ đến 4:00 giờ
ngày 4 tháng 2 năm 2017
tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ San Jose
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122