Giới thiệu Tạp Chí Thư Quán Bản Thảo số 73 – Tháng 1/2017

Nguyệt Mai trân trọng giới thiệu:

bia-73

Chủ đề:
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VĂN HÓA NGUYỆT SAN (1952 – 1974)

Với các bài viết của:
• Trần Hoài Thư • Nguyễn Tuấn Cường
Sưu tập từ tạp chí Văn Hóa Nguyệt San:
Dương Thiệu Cương • Nguyễn Đăng Thục • Hồng Liên Lê Xuân Giáo
• Mộng Tuyết • Vũ Hoàng Chương • Nguyễn Thế Anh • Hương Giang

SỐNG & VIẾT:
Phạm Văn Nhàn • Tô Thẩm Huy • Đỗ Nghê • Trần Hoài Thư

TRANG BẰNG HỮU, GIỚI THIỆU SÁCH, ĐỌC SÁCH:
Đinh Cường •  Phạm Văn Nhàn • Nguyễn Âu Hồng • Nguyễn thị Hải Hà
Mang Viên Long • Trần thị Nguyệt Mai • Hoàng Ngọc Hiển
Đào Anh Dũng • Nguyên Lạc • Trần văn Nam • Lan Chi
& Thơ của nhiều tác giả

Liên lạc:
tranhoaithu16@gmail.com

Advertisements