Tranh Trương Vũ: Cô Quạnh


CÔ QUẠNH
Sơn dầu trên bố, 24”x30″
Trương Vũ thực hiện năm 2013

Advertisements