Tranh Trương Vũ: Về nơi thôn dã

Về nơi thôn dã
Trương Vũ thực hiện tháng 9/2016

Advertisements