thơ hoàng xuân sơn

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

mưa.  đuổi chiều

                  tặng Lữ Quỳnh (gặp lại sau 31 năm đào tị)

nghe mưa
đầu ngõ loang dần
ướt xanh lên những kỳ trân
bụi
bờ
mình nằm trong chái ầu ơ
nhà.  hay thuyền.  vẫn
vô bờ vô                        thân
vô phương thì cũng có lần
chộ em qua đó
mà trần ai             như
chiều vàng khê
đục.  ảm.  nhừ
hát thôi                 chiều hỡi!
với lừ đừ
trôi

 

tuổi thi

buồn
quanh dấu tạc
thư kỳ
câu không đợi chữ
về đi
nỗi niềm
thơ
chừ như áo câu liêm
bận.  móc             xỏ
ngược
nửa liềm trăng
khô
chúi dốc
thân ngựa vẫn thồ
mây qua đèo cả
hò dô
tuổi về

hoàng xuân sơn
18 oct. 2012

Advertisements