núi sư

nguồn: Internet

nguồn: Internet

 

khuya nay tóc xuống đồi
trơ chỏm đầu núi cụ
ngọn mâu ni sương phơi
đá than rền miệng hú

căng thây ngựa ba chiều
chừa một phương trốn biệt
ái khanh ái khanh ôi
trẫm cũng buồn hết biết

con chuồn chuồn râm ran
búng một đường tơ nhện
cái vảy chúm chím vàng
khiến thần hồn đổ đốn

cứ hát cho trẫm nghe
dẫu nguyệt cầm tê điếng
cứ thở cho trẫm về
dẫu thuyền đò tiềm tiệm

núi đã lỡ chân rồi
còn chi phường tạo tác
tiêm hồng. biết thuở mô
đắm giữa hồ sen ngát

Hoàng Xuân Sơn
21.2.2012

Advertisement