Đọc thơ Đinh Cường

Những cánh chim lệ chảy những nét vẽ trên napkin đinhcường July 29, 2014

Những cánh chim lệ chảy
những nét vẽ trên napkin
đinhcường July 29, 2014

Thơ trên tờ giấy lộn
Tranh trên tờ napkin
Thơ tranh bay lên mạng
Nhập vào những trái tim

Tờ giấy ai chùi miệng
Bỏ vào thùng vệ sinh!
Tờ giấy người thơ họa
Bỏ vào thùng tâm hồn !

Trần Hoài Thư
July 31, 2014

Nguồn: http://tranhoaithux.wordpress.com/

Advertisement