Quán vắng

Những cánh chim lệ chảy những nét vẽ trên napkin đinhcường July 29, 2014

Những cánh chim lệ chảy
những nét vẽ trên napkin
đinhcường July 29, 2014

Mời em vào quán vắng
Uống thêm màu mây xa

(Trần Hoài Thư)

Quán vắng chiều hơi lạnh
điệu blues khàn giọng ai
vẽ dăm đường nét xuống
giấy napkin. giọt cà phê

những cánh chim lệ chảy
xuống vai gầy trăm năm
mắt sâu nhìn đăm đăm
mùa này đang biển động

người nằm lim dim ngủ
có nghe thùy dương reo
có nghe sóng dữ lắm
bọt trắng xóa tung bờ

người ngồi chiều quán vắng
không bạn. nhớ gì đâu
đường xa xôi vạn dặm
mây trắng trời. chim bay…

Virginia, July 29, 2014
Đinh Cường

Advertisement