Không Đề

 Kiết già  sơn dầu trên giấy 18 x 22 in  đinh cường

Kiết già
sơn dầu trên giấy 18 x 22 in
đinh cường


1.

Lên chùa, gặp được sư thầy
học kinh hỏi kệ những ngày tương chao
Thầy ngồi im lắng, và trao
chiếc giày cỏ bạc phếch màu, rồi đi…


2.

Cúi xin bái biệt sư thầy
Vai con quang gánh đã đầy hư không
Về với rơm rạ ruộng đồng
Tâm như sáo rỗng, mộ lòng trống trơn!

Huy Tưởng

Kiết già 3 sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Kiết già 3
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

Advertisement