Ngày mai chị đi Seattle

Chân dung Thanh Sâm phác thảo chì theo trí nhớ đinhcường

Chân dung Thanh Sâm
phác thảo chì theo trí nhớ
đinhcường

gởi Nguyệt Mai mong
gặp thăm được chị Thanh Sâm

Ngày mai chị đi Seattle
nơi ấy nghe nói mưa nhiều
tôi chưa có lần tới. chỉ đọc
Trần Mộng Tú. Linh Vang
tả về những thung lũng đẹp
chập chùng đồi núi. làm nhớ
Đàlạt. làm nhớ Nhà có hoa
mimosa vàng
. Hoàng Ngọc
Tuấn viết thành tập truyện [1]
căn nhà ở đường Thi Sách
Đàlạt. một thời thơ mộng ấy

Ngày mai chị đi Seattle. mong
sao gặp thăm được tác giả
Cõi Đá Vàng đang ở với cháu
Quỳnh Trân thì không còn gì
vui bằng. tập sách quý do Thư
Quán Bản Thảo tái bản mới đó
mà đã hai năm. nhớ những ngày
nhắc nhiều về chị Thanh Sâm.
nhắc nhiều về đồn Kim Thạch
nơi trung tá Tốn chồng chị mất…

một mối tình quá đẹp. một nén [2]
vàng trong hòn đá tảng của một
giai đoạn lịch sử đầy những hãi
hùng, ghê rợn gây nên bởi phe
CS hay sao
… bây giờ tháng tư buồn.

Ngày mai chị đi Seattle nếu gặp
được chị Thanh Sâm cho chúng tôi
gởi lời thăm thân yêu nhất đến chị
một người đang được chở che bởi
Đức Kitô. chiếu soi mọi ân sủng …

Virginia, Apr. 24, 2014
Đinh Cường

[1] Hoàng Ngọc Tuấn – Nhà Có Hoa Mimosa Vàng
An Tiêm xuất bản 1972

[2] Trần Hoài Thư – Nhật Ký – TQBT số 51, tháng 4- 2012

Bìa tập truyện Cõi Đá Vàng Nguyễn Thị Thanh Sâm

Bìa tập truyện Cõi Đá Vàng
Nguyễn Thị Thanh Sâm

Đàlạt sương hồng sơn dầu trên canvas 24 x 30 in đinhcường

Đàlạt sương hồng
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường

Advertisement