Tranh Âu Như Thuy

Tình tôi tranh sơn dầu Âu Như Thuy

Tình tôi
tranh sơn dầu Âu Như Thuy


.

Thú hoang tranh sơn dầu Âu Như Thuy

Thú hoang
tranh sơn dầu Âu Như Thuy

Nguồn: Họa sĩ Đinh Cường gửi

Advertisement